Print

Historie van De Veenplas

Op 1 januari 1998 is de Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas ontstaan door het samenvoegen van een achttal besturen voor katholiek basisonderwijs in de gemeenten Jacobswoude, Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar. Een jaar later heeft Rijnwoude zich bij De Veenplas aangesloten.

Vanaf 1998 was er sprake van tien sectiebesturen, een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.

In december 2001 nam het Algemeen Bestuur het besluit een structuurwijziging te gaan voorbereiden vanwege het feit dat:

  • De visie, missie en koers aan herijking toe waren;
  • De organisatiestructuur niet aansloot bij de ontwikkelingen in het primair onderwijs. Er bestond veel rolonduidelijkheid waardoor de besluitvorming traag en stroperig was;
  • De sterk toegenomen beleidsruimte en beheerslast vroeg om een structurele inrichting van een bovenschoolse voorziening.

Doorvertaald naar de organisatie betekende dit:

  • veranderingen in de bestuurlijke structuur; ťťn algemeen bestuur;
  • het invoeren van een bovenschoolse voorziening; een algemene directie met secretariaat;
  • integrale ontwikkeling, evaluatie en aansturing van beleid op het niveau van de stichting;
  • een opbrengstgerichte cultuur te bevorderen, waarbij het accent ligt op de resultaten of 'output' van het beleid.

De gewenste structuurwijziging werd per 26 juni 2003 een feit. Op dat moment werden de nieuwe statuten getekend. Op 1 september 2003 werd een algemeen directeur aangesteld en ging het bestuur op hoofdlijnen besturen.

Na 2003 stonden de ontwikkelingen niet stil. Er was sprake van een terugtredende overheid waardoor schoolbesturen steeds meer eigen verantwoordelijkheid en beleidsruimte kregen.
In 2010 is de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs ingevoerd. Deze code richt zich vooral op een heldere rolverdeling tussen toezicht en bestuur. Dit heeft opnieuw geleid tot een structuurwijziging van De Veenplas. In september 2012 zijn nieuwe statuten gepasseerd bij de notaris en is een directeur/bestuurder aangesteld. Deze directeur/bestuurder is belast met de dagelijkse aansturing van de organisatie. De voormalige bestuurders hebben de rol van toezichthouder op zich genomen.

Vanaf januari 2007 werkt De Veenplas bestuurlijk samen met de stichting Peuterspeelzalen Ter Aar. In de loop van de jaren daarna is deze stichting steeds nauwer gaan samenwerken met de andere peuterspeelzalen van de gemeente Nieuwkoop. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een nieuwe stichting: Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Nieuwkoop (SPN).