Print

Lerarenbeurs voor scholing: start nieuwe aanvraagperiode

25 april 2010

Lerarenbeurs voor scholing: start nieuwe aanvraagperiode

 
Wanneer leraren willen werken aan hun persoonlijk ontwikkelingsplan of zich wellicht verder willen scholen teneinde een LB- of LC-functie te gaan innemen, dan kan de lerarenbeurs goed van pas komen.
 
Wat is de lerarenbeurs voor scholing?
De lerarenbeurs voor scholing is een vergoeding voor bevoegde leraren die hun professionele niveau willen verhogen, hun vakkennis willen verbreden of zich willen specialiseren. 
De lerarenbeurs is o.a. bestemd voor leraren in het (speciaal) primair onderwijs).
 
Voorwaarden lerarenbeurs
Leraren kunnen een lerarenbeurs aanvragen voor een reguliere bachelor- of masteropleiding of voor een korte opleiding die gericht is op het verwerven van extra bekwaamheden.
Men kan als leraar eenmaal in zijn/haar onderwijsloopbaan gebruik maken van de lerarenbeurs voor het volgen van één opleiding.
Per aanvraagperiode is een bepaald maximumbedrag beschikbaar voor alle lerarenbeurzen.
Beurzen worden toegekend per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst.
 
Nieuwe aanvraagronde: 1 april 2010 tot en met 13 mei 2010
Let op: wie het eerst komt, het eerst maalt!!
 
Hoogte van de vergoedingen
De lerarenbeurs voor bachelor- en masteropleidingen - eventueel voorafgegaan door een premaster of schakelprogramma - kan bestaan uit een beurs voor collegegeld (max. € 3500 p.p.), studiemiddelen (10% van het collegegeld-bedrag), reiskosten (10% van het collegegeld-bedrag) en studieverlof (voor de school t.b.v. vervanging). 
De beurs voor studiekosten (collegegeld, studiemiddelen en reiskosten) wordt uitbetaald aan de leraar zelf.
De beurs voor studieverlof wordt uitbetaald aan de werkgever, die hiermee uw vervanging kan bekostigen.
Voor korte opleidingen is geen beurs voor studieverlof mogelijk. 
De lerarenbeurs voor korte opleidingen bestaat uit vergoeding cursusgeld (max. € 3500 p.p.), studiemiddelen (10% van het collegegeld-bedrag) en reiskosten (10% van het collegegeld-bedrag)
NB. De leraar die de vergoeding krijgt moet de cursus/opleiding wel volgen en afmaken, anders is een terugbetalingsregeling van toepassing.
 
Veranderingen: korte opleidingen maximaal één jaar
De regeling van de lerarenbeurs is op een aantal punten veranderd. 
Korte opleidingen, waarvoor wel een beurs maar geen vervanging beschikbaar wordt gesteld, mogen maximaal één jaar duren.
Hierdoor vallen meerjarige opleidingen die niet voorkomen in het CROHO - het register van erkende bachelor- en masterstudies - niet meer onder de beurs.
Daarnaast zijn de studievoortgangseisen van bachelor- en masteropleidingen versoepeld.
Er wordt alleen aan het einde van de maximale studieduur gekeken of de vereiste studiepunten zijn gehaald.
Een studie kan nu maximaal zes in plaats van vijf jaar duren.
 
Meer informatie
a. Over de regeling is informatie te verkrijgen via Infolijn lerarenbeurs: 050-5999099
b. Website van CFI DUO
c. Om opleidingen op te zoeken die onder de regeling vallen zie http://www.zoekso.nl/lerarenbeurs
Op deze site kan men  op onderwerp van de opleiding, op scholingsinstituut, regio, etc zoeken.