Print

CAO-PO 2013 verlengd!

20 januari 2014
De CAO Primair Onderwijs 2013 verlengd
In verband met volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het PO (Stb 2013, 460), zijn diverse besluiten met ingang van 1 januari 2014 ingetrokken.
Het gaat in dit geval om het Kaderbesluit rechtspositie PO, het Overlegbesluit Onderwijspersoneel, het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs, het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel en het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs. 
Deze decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden houdt in dat de vakbonden en de PO-Raad vanaf 1 januari 2014 niet alleen over de secundaire, maar ook over de primaire arbeidsvoorwaarden kunnen onderhandelen en dus afspraken kunnen maken over het salaris, de bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en de normjaartaak. 
In dit verband hebben de sociale partners afgesproken om het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BBWO) en het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijs personeel primair onderwijs (BZA) om te zetten in regelingen en deze regelingen op te nemen in de verlengde CAO PO 2013.
Het BBWO is vervangen door de regeling Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) en het BZA is vervangen door de regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (ZAPO).
De regelingen zijn te vinden in bijlage XVI van de verlengde CAO PO 2013.
Ten aanzien van de inhoud van beide regelingen is niets gewijzigd. 
De nieuwste tekstversie van de CAO PO en een erratalijst kunt u vinden in de databank van deze website (informatie voor medewerkers/CAO)
(Bron: VKO)