Print

Handige links voor ouders en medewerkers

Hieronder een lijst met websites waarvan wij denken dat ze interessant zijn voor ouders en leerkrachten.
Hebben jullie andere leuke/goede/informatieve sites, dan graag een mailtje naar info@veenplas.nl. Heel hartelijk dank!

www.onderwijsconsulenten.nl
Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers en scholen adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis.

www.wsnsrijnstreek.nl
Alle scholen van De Veenplas werken samen binnen het samenwerkingsverband Rijnstreek. Dit samenwerkingsverband is opgericht om ieder kind de juiste zorg te geven, zodat onderwijs en zorg beter aansluiten bij de mogelijkheden en basisbehoeften van kinderen.
www.meestermichael.nu
Site gekoppeld aan het uitbrengen van de Veenplas-CD ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van De Veenplas. Via deze site kunnen de ontwikkelingen gevolgd worden.
www.europe4kids.nl
Op de site kunnen leerlingen een leuke, informatieve en interactieve reis maken langs de tien nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Er is veel achtergrondinformatie over de landen en een uitgebreide fotobank voor werkstukken, lokale recepten en een korte taalles. Verder verhalen geschreven door Nederlandse kinderen, die in het buitenland wonen en voor de kinderwebsite van de Wereldomroep schrijven.

www.schooltv.nl/beeldbank
Deze site is er nu ook voor peuters en kleuters. Naast allerlei educatieve filmpjes ook speciaal voor de doelgroep gemaakte beelden over vormen en kleuren. Bij elk filmpje hoort een korte leestekst en te printen foto's, werkbladen en kleurplaten. Als extra is de database gevuld met ruim vijftig filmpjes van Flip, de logeerbeer uit de tv-serie Koekeloere.
www.lerarenweb.nl
Website van SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel). Werken aan goede leraren is werken aan goed onderwijs.

www.ohm.nl
Site van het Onderwijsbureau Hollands Midden. Het administratiekantoor dat o.a. werkt voor De Veenplas.

www.kennisnet.nl
Opgericht op initiatief van de overheid. De site geeft toegang tot alle onderwijsgerelateerde websites en informatie.

www.minocw.nl
De startpagina van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Overzichtelijke website, onderverdeeld in domeinen met uitgebreide zoekfuncties. Hier is veel informatie te vinden voor het primair onderwijs. De informatie is soms gedateerd.

www.minszw.nl
De startpagina van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid met alle informatie over bijvoorbeeld de arbeidsomstandighedenwet.

www.onderwijsinspectie.nl
De site van de onderwijsinspectie met ondermeer de rapporten in het kader van het schooltoezicht.

www.abp.nl
Met ondermeer de mogelijkheid om on line een actueel pensioenoverzicht te krijgen.

www.vfpf.nl
Het participatiefonds deelt haar site met het vervangingsfonds. De site geeft informatie over arbo-beleid, terugdringing ziekteverzuim, personele mobiliteit, wachtgeldregelingen en de reglementen van beide fondsen.

www.bredeschool.nl
Alle informatie en links over de ontwikkelingen op het terrein van de brede school vindt u op deze sites.

www.oudersenrugzak.nl
Hier vindt u alle links die iets te maken hebben met (onderwijs aan) gehandicapte leerlingen.

www.passendonderwijs.nl
Dit is een website van het ministerie van OCenW. Hier vindt u de nodige informatie en de laatste wet- en regelgeving aangaande de samenwerking tussen het basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

www.infohoogbegaafd.nl
Site van het landelijk informatiepunt, dat deskundigheid en informatie op het gebied van de opvang en begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in het onderwijs bundelt.

www.pestweb.nl
Een site voor leerlingen, ouders en leerkrachten over pesten en tips hoe dat op te lossen.

www.leermiddelenplein.nl
Gratis toegankelijke database met informatie over vrijwel alle leermiddelen voor het Nederlandse onderwijs. De maker is NICL/De Gids, een afdeling van de Stichting voor Leerplanontwikkeling SLO.

www.lpp-nederland.nl
Het landelijk platform peuterspeelzalen biedt veel informatie over de ontwikkelingen in de voorschoolse periode en de peuterspeelzalen. Ook de aansluiting peuterspeelzaal - onderbouw van de basisschool krijgt aandacht.

www.iwal.nl
Instituut voor dyslexie.

www.nko.nl
De Nederlandse Katholieke Oudervereniging is de organisatie voor dienstverlening aan en belangenbehartiging van ouders met kinderen in het katholiek en interconfessioneel onderwijs.

www.arbeidsinspectie.nl
Informatie over de taakstelling, het werkterrein, de resultaten en de wettelijke context waarbinnen de Arbeidsinspectie opereert. Tevens informatie over de wettelijke plichten en rechten op het terrein van de arbeidsbescherming.

www.ictopschool.nl
De website van Dari-IT services, ICT service aan het onderwijs.

www.ictonderwijs.nl
Site van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie ICT.

www.opleideninschool.nl
Opleiden in school versterkt de aansluiting tussen ontwikkelingen binnen scholen en het opleiden.

www.toptoets.nl
Site van de stichting Cognitief Talent. De stichting heeft als doel de cognitieve talenten die bij de schooljeugd aanwezig zijn tot ontwikkeling en mede tot uiting te brengen. Wat de stichting cognitief talent noemt, wordt door anderen vaak hoogbegaafdheid genoemd. Het gaat in ieder geval om goede prestaties op het gebied van leren, weten en denken.